Posted in تکنولوژی

سه شرط اصلی برای رونق تولید در اقتصاد ایران

به گزارش تجارت‌نیوز، شهرام معینی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه “رونق تولید” در ادبیات اقتصادی به معنای افزایش تولید و رشد اقتصادی…

Continue Reading...